Nakomelingen van Dex

Dex en Keet

Dex 'Blue Diamond of Red Glory'

HD: A
ED:
vrij
PRA
: vrij
DEN: vrij uit geboorte
JADD: vrij uit geboorte
CP1: Vrij uit geboorte
ECVO: Vrij tot 14-09-2021

 Kennel Alba Nuadh

Keet 'Alba Nuadh Gwenny's Hit The Lights'

HD: A
ED:
vrij
PRA
: vrij
CEA: vrij uit ouders
DEN: vrij uit geboorte
JADD: vrij uit geboorte
ECVO: vrij

Pups zijn vrij uit geboorte van PRA, DE en JADD

7 pups geboren 9 maart 2021, 2 reutjes en 5 teefjes

Dex en Liska

Dex 'Blue Diamond of Red Glory'

HD: A
ED:
vrij
PRA
: vrij
DEN: vrij uit geboorte
JADD: vrij uit geboorte
CP1: Vrij uit geboorte
ECVO: Vrij tot 14-09-2021

 

 Kennel Landinium

Liska 'Quite An Uptown Girl of Chiquera's Crown'

HD: A
ED:
vrij
PRA
: vrij
CEA: vrij uit ouders
DEN: vrij uit geboorte
JADD: vrij uit geboorte
CP1: Vrij uit geboorte
DM: vrij uit ouders
ECVO: vrij

Pups zijn vrij uit geboorte van PRA, DE, JADD, CP1

6 pups geboren 9 februari 2021, 5 reutjes en 1 teefje